Innovationsnätverket


Den demografiska utvecklingen visar att vår omvärld kommer att bestå av allt fler äldre människor, vilket bland annat leder till en ökad efterfrågan av arbetskraft inom vård och omsorg. Ökade vård och omsorgsbehov leder också till en ökad efterfrågan av nya produkter och tjänster som effektiviserar arbetet och underlättar för personal, och som ökar tryggheten och säkerheten för vård- och omsorgstagare. Denna utveckling innebär ett ökat behov av att stödja utvecklings- arbetet av nya produkter och tjänster inom dessa områden.

Region Västmanland har en uttalad näringslivsstrategi att satsa på idégenerering och på utveckling och kommersialisering av produkter och tjänster som kan bidra till en förbättrad vård och omsorg. Denna satsning sker inom ramen för styrkeområdet Välfärd och Hälsa, se www.valfardochhalsa.se.

För att bidra till att vård och omsorg får tillgång till fler nytto- och värdeskapande produkter och tjänster, har länets innovationsaktörer bildat ett innovationsnätverk. Detta nätverk har i sin tur utvecklat en gemensam innovationsrådgivningsmodell, anpassad för välfärds-, hälso- och medicinteknikbranschen.

Den branschanpassade innovationsrådgivningsmodellen underlättar arbetet för såväl idébärare som för innovationsrådgivare, då det tydligt framgår vad som behöver göras i de olika stegen från idé till kommersialisering. Rådgivningen genom­syras av stöd till utvecklingen av behovsprövade produkter/tjänster, det vill säga lösningar som baseras på ett behov inom vård och omsorg så att lösningarna snabbare och resurseffektivare skapar nytta och når framgångsrik kommersialisering.

Samverkan för ett effektivt innovationsstöd


Innovationsnätverket inom Välfärd och Hälsa grundades 2016 genom EU-projektet Smart4U och består av länets mest centrala offentligt finansierade innovationsaktörer. Tillsammans är de specialiserade på rådgivning och finansiellt stöd inom utveckling och kommersialisering av produkter inom välfärds-, hälso- och medicinteknik:

  • Almi Företagspartner Mälardalen (Almi)
  • Västerås stads testbädd MISTEL (MISTEL)
  • Mälardalens högskola (MDH)
  • Region Västmanland Innovation (RVI)
  • Robotdalen
  • Västerås Science Park (VSP)

SAMVERKAN
För att ge idébärare och företag som har förbättringsidéer inom vård och omsorg ett så optimalt stöd som möjligt, arbetar Innovationsnätverkets aktörer tillsammans över kompetensområdena med gemensamma rådgivningsinsatser. I de fall ytterligare kompetens behövs, erbjuds detta via samarbetspartners och nationella och internationella nätverk.

Samarbetet mellan Innovationsnätverkets aktörer är en central del för att få ut maximala synergieffekter av innovationssystemets totala kapacitet. Vid de återkommande träffarna sammanställs antalet pågående innovationsprojekt och, inom ramarna för rådande sekretess, diskuteras deras status och lämpliga kommande steg utifrån de olika faserna i innovationsprocessen.

SYFTE OCH VISION
Innovationsnätverkets ledstjärna och syfte är att bidra till en förbättrad vård och omsorg, samt skapandet av livskraftiga företag genom att stödja idébärare i utvecklings- och kommersialiseringsarbetet.

Den övergripande visionen är att vara en av landets drivande regioner när det gäller att utveckla och använda an­passade arbets- och rådgivnings­metoder för hur välfärds-, hälso- och medicinteknik- produkter utvecklas och kommersialiseras.

Almi Företagspartner Mälardalen

Almi Företagspartner (Almi) erbjuder tjänster i samtliga delar av innova­tionsprocessen, det vill säga hela vägen från idé till kommersiali­sering genom anpassad rådgivning och attraktiva finansieringslösningar.

Bland Almis erbjudanden finns kost­nadsfria seminarier, individuell rådgiv­ning, bidrag och förmånliga lån som lämpar sig för de olika faserna i inno­vationsprocessen. Almi har en gedigen och lång erfarenhet av att stödja idébärare genom innovationsprocessens olika steg, och stora kontaktnät till ytterligare rådgivare och leverantörer för olika ändamål.

För bolag som nått marknaden har Almi även olika finansieringserbjudanden för tillväxt i de fall det är aktuellt.

Till Almi Företagspartner Mälardalen >

Din webbläsare är föråldrad

Gamla webbläsare har dåligt stöd för ny teknik och det ger inte webbsidan en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt uppdatera din webbläsare eller ladda ner någon annan som fungerar bättre. Här är ett axplock av webbläsare som är moderna och fungerar bättre.

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå ×