Nätverket för innovationsrådgivning


Den demografiska utvecklingen visar att vår omvärld kommer att bestå av allt fler äldre människor, vilket bland annat leder till en ökad efterfrågan på arbetskraft inom vård och omsorg. Ett ökat vård- och omsorgsbehov leder också till ökad efterfrågan på nya lösningar som effektiviserar och underlättar arbetet för personalen samt ökar tryggheten och säkerheten för vård- och omsorgstagare. Denna utveckling innebär ett ökat behov av att stödja utvecklingsarbetet av nya produkter/tjänster inom vård- och omsorgssektorn.

För att bidra till att fler behovsprövade produkter/tjänster når marknaden, har några av länets innovationsaktörer bildat ett samverkande nätverk för innovationsrådgivning. Dessa aktörer har utvecklat en gemensam innovationsprocess, anpassad för vård och omsorg. Processen baseras på Almis modell

Denna innovationsprocess underlättar arbetet för både idébärare och innovationsrådgivare, då det tydligt framgår vad som behöver göras i de olika stegen från idé till tillväxt. Rådgivningen genomsyras av ett kvalitetssäkrat förhållningssätt, där varje steg i utvecklingen ska leda till att lösningarna snabbare och resurs- effektivare når framgångsrik kommersialisering, och därmed till nytta på marknaden.

Samverkan för ett effektivt innovationsstöd


Samarbetet mellan aktörerna i nätverket för innovationsrådgivning ger synergieffekter som maximerar effekten av innovationssystemets totala kapacitet. För att optimera stödet till idébärare och företag, arbetar aktörerna tillsammans över kompetensområdena med gemensamma rådgivningsinsatser.

I de fall ytterligare kompetens behövs, erbjuds detta via samarbets- partners, nationellt och internationellt.

Almi Företagspartner Mälardalen

Almi Företagspartner (Almi) erbjuder tjänster i samtliga delar av innova­tionsprocessen, det vill säga hela vägen från idé till kommersiali­sering genom anpassad rådgivning och attraktiva finansierings- lösningar.

Bland Almis erbjudanden finns kost­nadsfria seminarier, individuell rådgiv­ning, bidrag och förmånliga lån som lämpar sig för de olika faserna i inno­vationsprocessen. Almi har en gedigen och lång erfarenhet av att stödja idébärare genom innovationsprocessens olika steg, och stora kontaktnät till ytterligare rådgivare och leverantörer för olika ändamål.

För bolag som nått marknaden har Almi även olika finansierings- erbjudanden för tillväxt i de fall det är aktuellt.

Till Almi Företagspartner Mälardalen >

Din webbläsare är föråldrad

Gamla webbläsare har dåligt stöd för ny teknik och det ger inte webbsidan en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt uppdatera din webbläsare eller ladda ner någon annan som fungerar bättre. Här är ett axplock av webbläsare som är moderna och fungerar bättre.

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå ×