Webbinarier


Här hittar du webbinarier och annat som kan vara använd- bara i ditt nyttoskapande arbete inom vård- och omsorgsområdet!


ESBRI – Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning

Estrad är en mötesplats för forskare och praktiker, med syftet att inspirera samt sprida forskningsbaserad kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretagande. Se föreläsningarna i repris som webb-tv.

Estrad via webb-TV

Är du nyfiken på aktuell entreprenörskaps- och småföretagsforskning? ESBRIs tidning ”Entré – forskning om entreprenörskap och småföretag” erbjuder en ingång till fältet för dig som vill veta mer. Den kommer ut fyra gånger om året och är kostnadsfri för prenumeranterna.

Tidningen Entré


Digitala Vitalis 2020

Vitalis är Nordens ledande konferens och mässa kring eHälsa och framtidens vård och omsorg. Här möts representanter ifrån kommun, regioner, privata vårdgivare, myndigheter, akademi och industri för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och inspiration. Årets konferens och mässa ägde rum digitalt. Nedan finns ett urval av de webbinarier som sändes.

Ger digitaliseringen bättre tillgång till vård och omsorg?

FÖRELÄSARE

Dick Lindberg – Utredare på Socialstyrelsen

Socialstyrelsen följer årligen upp hur långt kommunerna har kommit när det gäller att digitalisera arbetet i socialtjänsten och i den kommunala hälso- och sjukvården. I undersökningen tittar vi på teknik för trygghet, säkerhet och autonomi för den enskilde brukare och klienten samt för att göra personalens arbete lättare och mer effektivt. I undersökningen har vi också analyserat kommunernas arbete med frågor som tillgänglighet, informationssäkerhet och förändringsledning.

Industrin söker verkliga behov – vi har dom!

FÖRELÄSARE

Anders Östergren och Ulrika Björck från Innovation Skåne

Innovations Skånes process för att kommersialisera idéer från anställda i Region Skåne ger patienter bättre vård, vårdgivare bättre arbetsförhållanden och kommersiella företag nya affärsmöjligheter. Leverantörerna till hälso- och sjukvården lägger ner stora resurser för att utreda och förstå sina kunders framtida behov och förväntningar. För att kunna göra det måste de först förstå utmaningarna. De som har djupast och bäst kunskap om, och för övrigt ofta väldigt bra uppfattning om hur de skulle kunna lösas, är självklart de som dagligen ställs inför dem. Alltså sjukvårdspersonalen.

Hur tar invånarna till sig av ehälsoutmaningarna?

FÖRELÄSARE

Andreas Leifsson – Omvärlds- och marknadsanalytiker på Inera AB

Inera driver bl.a. 1177 Vårdguiden. I arbetet med dessa tjänster görs löpande utvärderingar som används för att förstå hur landets invånare tar till sig digitaliseringen. De egna studierna kompletteras även med andra tillgängliga undersökningar för att fördjupa förståelsen, vilket resulterar i en sammanfattande analys. Kom och lyssna på hur vi bedömer e-hälsans genomslag, vilka utmaningarna är och vilka skiljelinjer som finns mellan olika målgrupper.

Nationellt forskarnätverk för digitala vårdtjänster

FÖRELÄSARE

Felicia Gabrielsson-Järhult – Doktorand vid The Jönköping Academy, Hälsohögskolan i Jönköping, Nasim Farrokhnia – Forskare på Karolinska Institutet och Gunnar Klein – Professor i Informatik/eHälsa vid Örebro Universitet

Digitala patientmöten med videosamtal har startat på bred front nu med både läkare och andra personalgrupper. Privata vårdbolag har skapat en snabbt växande verksamhet men nu har också många landsting och regioner startat sådan verksamhet i egen regi. Åsikterna har varit många med ibland höga tonlägen och lite fakta. Nu har det i över tiotalet olika grupper startat seriös forskning kring denna verksamhet som redan givit en del spännande resultat som delvis kommer redovisas i denna panel.

Nationellt forskarnätverk för digitala vårdtjänster

FÖRELÄSARE

Gunnar Klein – Professor i Informatik/eHälsa vid Örebro Universitet

Nationellt forskarnätverk för digitala vårdtjänster

FÖRELÄSARE

Felicia Gabrielsson-Järhult – Doktorand vid The Jönköping Academy, Hälsohögskolan i Jönköping

Vision E-hälsa 2025 – Hur går det för Sverige? En uppföljning av året som gick.

FÖRELÄSARE

Annemieke Ålenius – Chef för avdelningen för samordning på E-hälsomyndigheten

Visionen syftar till att Sverige ska vara bäst i världen på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter inom hälso- och sjukvård och socialtjänst till år 2025. På uppdrag av Beredningsgruppen i styr- och samverkansorganisationen, har en arbetsgrupp, med representanter från E-hälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Inera, tagit fram uppföljningsrapport avseende 2019 års data. Exempel på ämnen i rapporten är: Digital teknik i hemmet, Invånarnas inställning till digital teknik i hemmet, Digitala vårdmöten, Utveckling av e-tjänster och välfärdsteknik i kommunerna, AI-stöd, Informationsstruktur och teknisk infrastruktur, samt det internationella perspektivet.

Tvärsektoriell innovation – att utnyttja potentialen

FÖRELÄSARE

Magnus Wallengren – Innovationsledare inom hälsa på Innovation Skåne

Tvärsektoriell innovation skapar både nya hälso- och sjukvårdslösningar och stärker tillväxt i näringslivet. Potentialen finns där, men hur utnyttjar vi den? Vilka strategiska områden eller sektorer vi väljer att arbeta med sker ofta naturligt, utifrån identifierade regionala specialiseringsområden, men i få fall beskrivs potentialen i att arbeta gränsöverskridande och eftersträva de vita fläckar med sammankopplingssynergier mellan dem. Detta gäller även ofta de olika innovationsstrategier som publiceras och driver det regionala forsknings och innovationsarbetet.

Verklighetslabbet – tester i verklig miljö

FÖRELÄSARE

Jenny Veide Vilg – fil. dr. Västra Götalandsregionen och Yvonne Hedegärd – Sjuksköterska Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Verklighetslabbet syftade till att driva utveckling av vård genom att i verklig vårdmiljö och i pågående verksamhet genomföra tester av IT-baserade funktionaliteter. Samtliga med ambition om att öka delaktighet för patienten samt att utarbeta nya arbetssätt för medarbetarna. Verklighetslabbet upprättades på en vårdavdelning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Digital teknik – en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet

FÖRELÄSARE

Anna Spånt Enbuske – Utredare på fackförbundet Kommunal och Louise Callenberg – Sektionschef digital samverkan och förnyelse Sveriges kommuner och regioner.
Moderator: Annika Londono Öst – Programansvarig, arbete integration Sveriges Kommuner och Regioner

Införandet av digital teknik påverkar processer och arbetsformer på alla arbetsplatser. För att säkerställa att den nya tekniken även ingår i det ordinarie systematiska arbetsmiljöarbetet har arbetsmarknadens parter inom kommuner och regioner utvecklat ett gemensamt stöd, kallat digi-ronden. Vid seminariet kommer SKR och Kommunal att introducera det nya verktyget, beskriva erfarenheter från arbetsplatser som testat och möjliga utvecklingsområden.

Hur ska en stackars innovationsforskare få sin innovation implementerad i den offentliga sektorn?

FÖRELÄSARE

Frida Smith – Forskning Regionalt Cancercentrum väst, Ulla Karilampi – Innovatör och forskare inom psykiatrin och Ulla Tang – Överortopedingenjör Ortopedteknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Att vården behöver utveckla digitala, innovativa tjänster och verktyg är alla överens om. Det gäller internationellt, nationellt och regionalt. Är innovationen dessutom vetenskapligt utvärderad är det ännu bättre. Men hur en innovativ, bottom-up idé kan förvaltas och implementeras i en offentlig sektor är desto svårare. Hinder finns i hela innovationsresan: utveckling, finansiering, förvaltning, regelverk, upphandling, implementering och spridning. I korthet; det är svårt för forskare att få genomslag för icke-kommersiella idéer som syftar till att förbättra vården för både patienter och personal. Under innovationsresan finns det ett glapp där det är oklart vad som är innovation, vad som är vanligt utvecklingsarbete och vad som är forskning.

Digital äldreomsorg 2023 – Så når du dit!

FÖRELÄSARE

Ann-Charlotte Klaren – Projektledare Teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Eva Sahlén – Samordnare SKR

Jobbar du med utveckling av välfärdsteknik eller digitalisering inom äldreomsorgen? Är du nyfiken på hur långt andra kommuner har kommit i automatisering av processer inom äldreomsorgen?
I det här seminariet berättar Eva Sahlén (samordnare) och Ann-Charlotte Klarén (projektledare) om det treåriga överenskommelsen som SKR och regeringen träffat om verksamhetsutveckling av äldreomsorgen med stöd av digitalisering. Du får även höra om de tio modellkommunerna som valts ut för att ingå i kompetenscentret och bidra till att samla, skapa och sprida information inom verksamhetsutveckling av äldreomsorgen.

Innovationspartnerskapet KASAM

FÖRELÄSARE

Stina Nyman – Projektledare på avdelningen för digitalisering på Sveriges Kommuner och Regioner och driver Beställarnätverket ”Upphandling för Framtidens samhällen” och innovationspartnerskapet KASAM

Att nå en smartare välfärd där invånares och medarbetares behov tillgodoses på nya sätt, är en omställning som kräver att vi gör upp med gamla synsätt, invanda arbetssätt och befintliga former för samverkan. En framgångsrik omställning kommer i stor utsträckning att vila på styrkan i nya former av partnerskap, med nya nivåer av samverkan inom och mellan offentligt och näringsliv.

Nordisk e-Hälsoteknik på export internationellt – men svårsålt på hemmaplan.

FÖRELÄSARE

Marianne Larsson – Affärsrådgivare och projektledare för HealthTech Nordic

E-hälsobranschen i Norden, och i synnerhet i Sverige, växer kraftigt tack vare en ökande global efterfrågan på högkvalitativa och moderna vårdlösningar. Antalet nordiska företag med nya digitala lösningar för hälso- och sjukvård och omsorg som säljer internationellt ökar i snabb takt. Försäljningen på hemmaplan går dock långsammare. Men covid-19 blev en katalysator som satte fart på utvecklingen. Att vårdsektorn behöver fortsätta digitaliseras för att klara ökande patientantal och alltmer ansträngda budgetar råder det stor enighet om. E-hälsobranschen är fortfarande i sin linda men redan idag finns ett stort antal väl beprövade lösningar som utvecklats och beforskats i Norden och som skulle kunna lösa många av vårdens utmaningar.

Hälso- och sjukvård i en kommun, hur löser vi informationsöverföringen?

FÖRELÄSARE

Anne Almqvist – Digitaliseringsstrateg Västerås stad, Vård- och omsorgsförvaltningen

Hälso- och sjukvård i en kommun, hur löser vi informationsöverföringen? Ett gott exempel på när ökad patientsäkerhet sätts i främsta rummet genom samverkan mellan olika vårdgivare. Västerås stad och Region Västmanland har en sammanhållen journal.

Din webbläsare är föråldrad

Gamla webbläsare har dåligt stöd för ny teknik och det ger inte webbsidan en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt uppdatera din webbläsare eller ladda ner någon annan som fungerar bättre. Här är ett axplock av webbläsare som är moderna och fungerar bättre.

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå ×