Weltech Region

Om projektet


En viktig industrigren för samhällets omställning är den som utvecklar och säljer lösningar till vård och omsorgssektorn vilka leder till en säkrare, tryggare och mer kostnadseffektiv vård och omsorg, till nytta för patienter/brukare och personal. Välfärds-, hälso- och medicinteknikbranscherna befinner sig delvis i en omställningsfas utifrån digitaliseringens kraftiga inverkan på området, där många nya bolag som skulle klassas som IT-leverantörer, etablerar sig.

Även många etablerade företag inom området befinner sig i en omställningsfas utifrån vård- och omsorgsmarknadens behov av nya lösningar inom digitaliseringsområdet. Vi ser ett ökande inträde av lösningar som bland annat nyttjar robotisering, artificiell intelligens, nya avancerade material och tillverkningsmetoder och sensorer. För att lyfta den industrisektor som utvecklar och kommersialiserar lösningar för vård och omsorg, och öka kommersialiseringen och industrialiseringen för mer hållbara, produktiva och effektiva företag i sektorn så kopplas arbetet i projektet till utvecklingen av andra kompetenser inom smart industri. I östra mellansverige (ÖMS-regionen) finns det bland annat internationell spetskompetens inom automation och robotik, avancerad materialteknik, additiv tillverkning, visualisering och hållbar produktion som vi vill knyta an till än mer för att gynna utvecklingen av lösningar inom området.

Detta projekt bidrar på så sätt till både en förnyelse i företagen och en omställning för ökad konkurrenskraft i små och medelstora industriföretag och/eller industrinära tjänsteföretag. Det innebär också att det behövs en tät interaktion med vård- och omsorgsutförarna såväl som stora leverantörer inom sektorn, i vilken nya affärsmodeller och samarbeten kan växa fram.

Syfte


Det övergripande syftet med projektet är att skapa förutsättningar så att fler företag inom hälsoteknikbranschen utvecklar lösningar som leder till framgångsrik kommersialisering. På så sätt skapas också en attraktivare industriregion som bidrar till att Sverige fortsättningsvis är en testbädd för internationella lösningar såväl ett ekosystem där vi kan visa på digitaliseringens möjligheter samt effektiv och hållbar utveckling inom området. Det ska uppnås genom:

  • Att digitaliseringens möjligheter tas tillvara på, och tillgången till resurser och kompetenser för effektiv och hållbar utveckling, produktion och distribution och implementering av lösningarna säkras.
  • Att behoven och utvecklingsprocessen i sektorns företag fångas i relevanta industriella och kundförlagda test- och demonstrationsbäddar
  • Utveckling av och långsiktigt arbete för ett resurseffektivare innovationsrådgivningssystem vilket bidrar till bättre nyttjande av offentliga medel, och en attraktivare innovationsmiljö genom branschanpassade erbjudanden för företagare och dess potentiella leverantörer, kunder och innovationsstödjande organisationer.

Din webbläsare är föråldrad

Gamla webbläsare har dåligt stöd för ny teknik och det ger inte webbsidan en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt uppdatera din webbläsare eller ladda ner någon annan som fungerar bättre. Här är ett axplock av webbläsare som är moderna och fungerar bättre.

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå ×